2. § Jelen rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék az ingatlanokon (ideértve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: avar és kerti hulladék).

 3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

   (2) Avar és kerti hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti kezelés nem lehetséges.

   (3) Avart és kerti hulladékot a település belterületén hétfőtől-péntekig (amennyiben az nem ünnepnap) 10 és 16 óra között, valamint szombatonként 10-16 óra között lehet égetni.

   (4) A település közterületein avar és kerti hulladék égetése egész évben tilos.

   (5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

   (6) Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmog helyzet esetén.

   (7) Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt.

   (8) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.

   (9) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.

4. § A hatóságilag által elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

5. § (1) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett, a tűzoltára megfelelő eszközök biztosításával lehet. Tűzrakó helyet épülettől vagy egyéb éghető anyagtól legalább 5 méter távolságra kell kialakítani.

   (2) Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő hatás (füst, bűz, pernye, hőterhelés) ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az emberi egészséget ne veszélyeztesse, a környezetben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

   (3) A füstképződés csökkentése érdekében az avar és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.

   (4) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.

   (5) Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat továbbá kommunális vagy ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék és ezek maradékai).

   (6) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös anyagot tilos alkalmazni.

   (7) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

   (8) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és meg kell győződni róla, hogy elhamvadt, továbbá meg kell szüntetni a parázslást.

   (9) Tüzet vagy üzemelő tüzelőberendezést a szabadban őrizetlenül hagyni tilos.

6. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba."

O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O

Az önkormányzat rendelkezésére álló részletes tájékoztató a csatolt dokumentumban található.