„A barabási közösség erősítése

a hit erejével”

EFOP-1.3.7-17-2017-00120

 

Kedvezményezett neve: Barabási Református Egyházközség

A projekt címe: A barabási közösség erősítése a hit erejével

A szerződött támogatás összege: 49.083.560,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 09. 27.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00120

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. A konzorciumi vezetője a Barabási Református Egyházközség, partnere a VITA-FITT Alapítvány. Az egyház jelentős szerepet tölt a közösség életében, fontos tevékenységet fejtenek ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, életük megsegítésében, a mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok csökkentésében; így a szakmai megvalósításhoz szükséges tapasztalattal és a közösség alapos ismeretével rendelkezik.

Az alapítvány fő tevékenységei az egészséges életmódra nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, életviteli tanácsadás; rendezvények szervezése, így a szakmai megvalósításhoz szükséges tapasztalattal rendelkezik. Társadalmi együttélés javítása: klub fejlesztés, reprezentálás; mediáció; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a társadalmi érzékenyítés és hátránykompenzáció érdekében. Szakemberek segítségével egyéni és a közös problémák megoldás. Hátránykompenzációs tevékenységek: a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése foglalkozásokkal, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskolai segítése.

Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése: Jelenlegi módszertanok összegyűjtése: Alkalmazott módszertani vizsgálatot végzünk, melyet kiértékelünk és rendszerezünk szakember segítségével.

Jó gyakorlatok terjesztése: Meghonosított jó gyakorlatok, alternatív módszertanok széleskörű reprezentálása az oktatás, tehetséggondozás, hátránykompenzáció területén.

Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés: Új módszertani elemek beépítése, meghonosítása (fejlesztő eszközök, audio-vizuális szemléltető anyagok integrálása az oktatásba).

Disszemináció: A projektek eredményeinek terjesztése. A projekt során létrehozott elemek, szolgáltatások, és a projektmegvalósítás tapasztalatainak más szervezetek számára láthatóvá tétele, terjesztése.

Vezetésfejlesztés: Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: Tevékenységelemek optimalizálása a rendelkezésre álló humán-eszköz-idő-anyagi erőforrások figyelembevételével.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: Megvalósítási fázisok rendszerszintű lebontása, szabályelemek felállítása annak érdekében, hogy a szervezet hatékonyan tudja megvalósítani kitűzött céljait.

Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása (szükség esetén korrekció): Feladatmegosztás együttműködési szabályok alkalmazásával, elvárt és megvalósult eredmények objektív rendszerezése az elengedhetetlen hatékony kiértékeléshez.

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: Szupervízió alkalmazása a szervezet dolgozói számára.

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: Tematikus rendezvények a közösség fejlesztésének érdekében Képzés: Viselkedéskultúrák bemutatása: a helyes viselkedési formák ismertetése és ezáltal a közösség építése. Érzékenyítő csoportos foglalkozások A csoporton belüli együttműködés fejlesztése. A csoportkohéziót erősítő gyakorlatok. Hátrányos helyzetűek kezelésének ismertetése. Társas hatékonyság fejlesztése. Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése: konfliktuskezelési és együttműködési technikákat alkalmazása a közösség megerősítésére; A családon belüli kommunikáció fejlesztése Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció: Összefogás elősegítése menekültügyben. Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése Egyéni tanácsadással a Fogyatékkal élő emberek integrálása; Motivációs, ön-érdekérvényesítő tanácsadás; Életszervezési tanácsadás; Mediáció; Esetmegbeszélés; melyek célja az egyének fejlesztése, és a szükséges képességekkel való felvértezése, a közösségbe beilleszkedés, a közösségben való helytállás és hatékony közösségi együttélés érdekében.

Engedélyezett képzés Komplex munkaerő-piaci felkészítő tréning: kommunikációs, álláskeresési technikák munkaerő-piaci ismeretek átadása, hatékony munkahelyi kommunikáció alkalmazásának segítése; a számítógép használatának segítése.

Kreatív problémamegoldó tréning: a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás, megoldási technikák ismertetése Önismeret, személyiségfejlesztés képzés: a személyiségnek megfelelő stratégiák eredményes alkalmazási képességének átadása, a személyiség tudatos fejlesztésének képessége. Cél megismertetni az egyén pozitív és negatív tulajdonságait, az értékrendek és értékítéletek sajátosságait; az érzelmek kifejezésének lehetőségeit; a differenciált gondolkodás jelentését.

Egészségtudatos életmódra nevelés képzés: Célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az egészségtudatosság fogalmát, szerezzék meg az egészséges életmódhoz szükséges ismereteket, legyenek képesek ezek alkalmazására és gyermekeik ilyen irányú nevelésére.

Horizontális szempontok: A megvalósítók számára esélyegyenlőségi képzés.